Värmenätet kompletterar ett energisystem med energislag som har lägre planerbarhet, såsom sol och vind. Det skriver Ola Thorsson, Kungälv Energi, och Camilla Rydstrand, Norrtälje Energi, i en debattartikel i Dagens samhälle.

El är en fantastisk produkt. Den går enkelt att transportera över långa avstånd och kan användas till nästan allt. Elen måste dock produceras just i den mängd som momentant konsumeras, vilket innebär vissa utmaningar.

De omfattande satsningar på förnybara energikällor som gjorts har inte gett ett tillräckligt utbud av el när den behövts som bäst. Trots att Sverige över året producerar mer än tillräckligt har vi vissa delar av året brist på el. Väderberoende elproduktion behöver vara kraftigt överdimensionerad för att säkerställa ett tillräckligt utbud då behovet är som störst. Samtidigt skapas då överkapacitet med extremt låga priser då efterfrågan är låg.


Ola Thorsson, affärsområdeschef Värme på Kungälv Energi, och
Camilla Rydstrand, utvecklingsingenjör på Norrtälje Energi.

Säsongsvis lagring i batterier eller andra energibärare som syftar till att kunna leverera el senare är mycket kostsamt.

Att använda överskott till att producera hetvatten att fylla värmelager med inför vintersäsongen skulle kunna vara ett mer kostnadseffektivt sätt att lagra energi till den kallare säsongen. Energi för uppvärmning är fortsatt ett av de dominerande användningsområdena för el, och det är bättre att inte behöva producera den elen precis när den behövs.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle.