Så här jobbar vi

I initiativet medverkar just nu 29 energibolag med stort intresse för fjärrvärme. Totalt över 50 personer från de deltagande företagen medverkar i arbetet. Arbetet är indelat sex olika arbetsområden som alla har olika fokusområden.

Gruppen allmänna anseendet

Gruppen allmänna anseendet fokuserar på hur vi syns på marknaden. Begreppet streamad värme har etablerats som ett modernare uttryck för fjärrvärme. Gemensamma reklamkampanjer kring begreppet har tagits fram och en hemsida. En kundrevision bland företagens hemsidor har gjorts i syfte att förbättra kundernas upplevelser. Nu pågår en aktivitet för att hitta bra exempel hos andra företag som kan inspirera de deltagande fjärrvärmebolagen.

Fjärrvärmen har under ett antal år i allt högre grad uppfattats som en föråldrad teknik som är på väg att fasas ut. Den mycket professionella reklamkampanjen kring streamad värme skapar moderna och positiva associationer kring fjärrvärmen vilket är en viktig pusselbit i skapandet av en starkare förankring för fjärrvärmen.

Konkurrensgruppen

Konkurrensgruppen fokuserar på de erbjudanden som branschen tillhandahåller och undersöker möjligheter till förbättringar. Gruppen undersöker också möjligheterna till en ny priskonstruktion som kan konkurrera med kunder som överväger att byta till en värmepump för att få ett bättre driftnetto i sin verksamhet.

Miljögruppen

Miljögruppen fokuserar på branschens miljöfrågor och försöker se in i framtidens krav inom miljöområdet. Gruppen har satt upp ett antal ståndpunkter som branschens företag bör förhålla sig till. Ståndpunkterna kommuniceras internt inom initiativet men också med andra fjärrvärmeföretag utanför initiativet. Kontakter etableras med miljöföreträdare, debattörer och andra som driver miljöarbetet framåt i samhället.

Miljögruppen har hållit ett stort antal möten med större företag i branschen, politiker, företrädare för miljörörelsen samt branschföreningen Energiföretagen. Summan av dessa kontakter har börjat märkas i nya insikter kring fjärrvärmens miljönytta liksom de hot som branschen står inför.

Samhällsgruppen

Samhällsgruppen arbetar med att på olika sätt etablera kontakter med politiker och ledande tjänstemän i kommunerna. Detta sker genom debattartiklar och andra presentationer som tydliggör fjärrvärmens betydelse för samhället. En sådan presentation är ”Nalle Puh” som visar på fjärrvärmens betydelse för lokalsamhället för att klara elens allt större effektbehov i framtiden.

Ett omfattande projekt riktat mot kommunala tjänstemän och politiker syftandes till att etablera tanken om fjärrvärmen som en för samhället mycket viktig grundinfrastruktur är just påbörjat. En första debattartikel är publicerad i Dagens Samhälle. Linkedinkampanj påbörjas under maj månad. Därefter kommer en kombination av debattartiklar och stödjande linkedin-kampanjer att pågå fram till början av december.

Självbildsgruppen

Självbildsgruppen arbetar för att tydliggöra behovet av förändringar inom branschen. Om vi tror att vi är bäst och vackrast sker ingen förändring. Branschen behöver förändras inifrån och det börjar bäst om vi inser både styrkor och brister. Gruppen har tagit fram ett utbildnings- och informationspaket för de deltagande bolagens ledningsgrupper. De har dessutom tagit fram ett diskussionsmaterial för mindre arbetsgrupper för att öka medarbetarnas insikter.

Innovationsgruppen

Innovationsgruppen tittar på vilka nya projekt som sker i samhället både nationellt och internationellt och som kan användas och utvecklas av initiativets medlemmar. Man lyfter fram Växjös satsning på bio-CCS dels genom att beskriva den och också ordna studiebesök under hösten 2022. Den satsning som sker i Danmark på så kallade groplager är också ett intressant område. Även där planeras studiebesök. En studie har också gjorts för att undersöka möjligheterna till att leverera fjärrvärme på returen med lägre temperaturer till nya fastigheter i den förtätning som sker i samhället.  

Studiebesöken kommer att följas upp av artiklar, debattartiklar och tema-dagar.